Tạo công cụ học từ vựng trong Excel

Có bao giờ các bạn nghĩ tới việc tạo công cụ học từ vựng trong Excel giống như các chương trình học tiếng Anh không?

Đầu tiên bạn hãy tạo một file Excel mới và đặt tên là Timer (bạn có thể đặt tên khác). Bạn xóa hết các sheet, chỉ để lại một sheet và đặt tên là Data. Khối dữ liệu của chúng ta sẽ có 2 cột: Cột một là tựa đề, cột hai là nội dung. Chú ý là các hàng dữ liệu phải liên tục nhau.

Tiếp theo, chúng ta tạo một module và đặt tên là ModuleTimer (Hình 1) và nhập đoạn code 1. Ở đây chúng ta dùng hai hàm API là SetTimer và KillTimer.

Tạo một form với tên là frmMain với thuộc tính ShowModal là False như hình 3 và thêm các đối tượng sau:

– TextBox txtTopic với thuộc tính WordWrap là True
– TextBox txtDescriptions với thuộc tính WordWrap là True
– 4 nút lệnh với tên lần lượt: cmdStart, cmdStop, cmdSetTime, cmdClose, với thuộc tính Caption lần lượt: Bắt đầu học, Ngừng học, Định thời gian, Đóng. (xem hình 2

Và bây giờ bạn hãy nhập đoạn code 2 cho form frmMain.

Bước cuối cùng, bạn hãy trở về màn hình soạn thảo Excel.

Cho hiện thanh công cụ Visual Basic (View > Toolbars > Control Toolbox), chọn Command Button (Hình 3) và đặt lên sheet Data (như hình 4), đặt tên là cmdHoc với thuộc tính Caption là Học. Sau đó nhấn đúp vào nút lệnh để nhập đoạn mã sau:

Private Sub cmdHoc_Click()
 frmMain.Show
 End Sub
 

Bây giờ bạn hãy trở về màn hình soạn thảo Excel và tắt chế độ Design (nhấn vào biểu tượng thước Ê ke và cây viết), và hãy thử nhấn vào nút lệnh vừa tạo xem sao. Một công cụ học từ vựng thật đơn giản, phải không các bạn.

Hy vọng rằng bài viết này hữu ích cho các bạn.

Code 1:

Public Declare Function SetTimer Lib "user32"(   ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
 Public Declare Function KillTimer Lib "user32" ( ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
 Public TimerID As Long
 Public TimerSeconds As Single
 Public BLDefaul As Boolean
 Public StrTopic As String
 Public StrDes As String
 Public IntCount As Integer
 Public BLHaveStartTimer As Boolean
 Sub StartTimer()
 If BLDefaul = False Then
   TimerSeconds = 3 ' Mặc định là 1 giây
 End If
 TimerID = SetTimer(0&, 0&, TimerSeconds * 1000&, AddressOf TimerProc)
 End Sub
 Sub SetTime()
 Dim VTime As Single
 Dim VAns As String
 BLDefaul = False
 VAns = InputBox("Xin nhập vào thời gian (giây) cho timer ", "Định thời gian")
 If Len(VAns) = 0 Then
  BLDefaul = False
 Else
  VTime = CSng(VAns)
  TimerSeconds = VTime
  BLDefaul = True
 End If
 End Sub
 Sub EndTimer()
 On Error Resume Next
 KillTimer 0&, TimerID
 End Sub
 Sub TimerProc(ByVal HWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal dwTimer As Long)
 '
 ' The procedure is called by Windows. Put your
 ' timer-related code here.
 '
 On Error GoTo Thongbao1
 If IntCount = 0 Then IntCount = 2
 
 StrTopic = Application.Workbooks("Timer").
 Sheets("Data").Cells(IntCount, 1)
 StrDes = Application.Workbooks("Timer").
 Sheets("Data").Cells(IntCount, 2)
 If Len(Trim(StrTopic)) = 0 Then
  IntCount = 2
  StrTopic = Application.Workbooks("Timer").
  Sheets("Data").Cells(IntCount, 1) 
  StrDes = Application.
 Workbooks("Timer").Sheets("Data").
 Cells(IntCount, 2)
  If Len(Trim(StrTopic)) = 0 Then
   BLHaveStartTimer = False
   Call EndTimer
 MsgBox "Dữ liệu của bạn không có!", vbOKOnly, "Công cụ học từ vựng"
  Exit Sub
 End If
 Else
  IntCount = IntCount + 1
 End If
 frmMain.txtTopic.Text = StrTopic
 frmMain.txtDescriptions.Text = StrDes
 DoEvents
 Exit Sub
 Thongbao1:
 Call EndTimer
 End Sub

Code 2

Private Sub cmdClose_Click()
 If BLHaveStartTimer = True Then
  Call cmdStop_Click
 End If
 End
 End Sub
 ' Nhằm bảo đảm nếu đã gọi Timer rồi thì sẽ không gọi nữa
 Private Sub cmdSetTime_Click()
 Call SetTime
 Call cmdStop_Click
 Call cmdStart_Click
 End Sub
 Private Sub cmdStart_Click()
 If BLHaveStartTimer = False Then
   Call StartTimer
   BLHaveStartTimer = True
 End If
 End Sub
 Private Sub cmdStop_Click()
  Call EndTimer
  BLHaveStartTimer = False
 End Sub
 Private Sub UserForm_
  QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
  If CloseMode = vbFormControlMenu Then
   Cancel = True
   MsgBox "Xin bạn đóng bằng nút lệnh ĐÓNG!", vbOKOnly, "Công cụ học từ vựng"
  End If
 End Sub

HÃY KIỂM TRA LẠI ĐĨA MỀM

Một bạn đọc tự giới thiệu “nguyên là chuyên gia nghiên cứu đĩa từ” đã có một số lời khuyên tốt về các đĩa mềm khởi động khẩn cấp và các đĩa cứu nguy của Windows và các chương trình khác: ” Đừng quá tin là chúng còn tốt”. Đĩa mềm để lâu ngày có thể gây hỏng hóc các sector. Muốn xác nhận chúng vẫn còn làm việc, bạn phải kiểm tra chúng vài tháng một lần – bằng cách khởi động PC từ đĩa mềm đó, hoặc đánh giá bằng công cụ quét đĩa: Trong Windows 98 và Me, bạn chọn Start.Programs.Accessories.System Tools.ScanDisk. Trong Windows 2000 và XP, chọn Start.My Computer, nhấn phải đĩa mềm đó, chọn Properties, và nhấn Tools.Check Now.

Lê Văn Duyệt

Add Comment