Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất

Giấy đề nghị tạm ứng – Mẫu số 03 – TT là mẫu chứng từ kế toán  kèm Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành nhằm xét duyệt việc tạm ứng, thực hiện một số thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho nhân viên tạm ứng sử dụng vào các mục đích cá nhân hoặc đi công tác. Các cá nhân có thể tải về mẫu để dùng.

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất-1

Giấy đề nghị tạm ứng

Tham khảo mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư số 133:

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất-2

Các nội dung chính mà giấy đề nghị tạm ứng đề cập đến gồm có:

– Thông tin của công ty: vị trí là phía trên bên trái giấy.

– Bộ phận lập giấy tạm ứng.

– Ngày tháng năm và số chứng từ trong giấy tạm ứng.

– Ai đứng ra tạm ứng, vì mục đích gì, thời gian cụ thể sẽ thanh toán khoảng tạm ứng đó.

– Chữ kí của người lập giấy tạm ứng.

Chi tiết bằng chữ mẫu giấy tạm ứng theo thông tư 133:

Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ………………….

Bộ phận: ……………….

Mẫu số 03 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày…..tháng….năm….

Số: ……………..

Kính gửi:………………………………………

Tên tôi là:……………………………………..

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):…………………..

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………………………. (Viết bằng chữ)………………..

Lý do tạmứng:……………………………………………………………………………………………

Thời hạn thanh toán:……………………………………………………………………………………

Giám đốc
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)

Chi tiết bằng chữ mẫu giấy tạm ứng theo thông tư 200:

Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị……………….
Bộ phận…………….

Mẫu số 03 – TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ….. năm …..

Số: …………………

Kính gửi: ………………………………………………………………..

Tên tôi là:……………………………………………….…….…………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Đề nghị tạm ứng số tiền:……………………………(Viết bằng chữ)………….

Lý do tạm ứng:…………………………………………………………………………

Thời hạn thanh toán khoảng tạm ứng:………………………………………

Giám đốc
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)

Với mẫu giấy tạm ứng bên trên bạn có thể sao chép về máy tính để in và sử dụng vào mục đích riêng của cá nhân hoặc tổ chức. Với giấy đề nghị tạm ứng giúp giải quyết công việc cá nhân/ tổ chức một cách hiệu quả. Hi vọng mẫu giấy trên là tài liệu bổ ích với bạn.

Theo Webhouse.asia tổng hợp
Tham khảo thêm:

Views: 482

Add Comment